Gør verden til dit barns klasseværelse

Vores fokus er på elevernes dannelse, men det betyder ikke et kompromis med vores ambitioner om at skabe en uforglemmelig undervisning

Faciliterende undervisning

Vi tror på at den gode lærer har en tilbagetrukken rolle, der faciliterer og er vejleder i elevens egen udforskning. I en undervisning der lægger op til undersøgelse og reflektion, hvor læreren, kateteret og tavlen ikke længere er klasseværelsets centrum,

men eleven.

Projektbaseret og personlig læring

Undervisningen skal så vidt muligt omfavne virkelige projekter, så eleven hele tiden kan se en sammenhæng mellem det lærte og den virkelige verden. Ligeledes skal undervisngen give eleverne mulighed for med- og selvbestemmelse, så de kan præge den med deres egne interesser.

God stemning i klasserummet

Vi ønsker at danne rammerne for et virtuelt klasserum præget af en positiv atmosfære, der giver eleverne virkelyst og motivation til at modtage undervisning. Ligeledes vægter vi samhørighed højt og arbejder for at hver eneste elev føler sig som en værdifuld spiller i klassens fællesskab.

Fremtidens læring


Overstående principper er ifølge flere skoleforskere, blandt hovedingredienserne til fremtidens læring. Fælles for dem alle er at eleven ikke behøver at sidde i et traditionelt klasserum for at opnå det. Tværtimod.

Vores fag

Dansk og dannelse


I dansk og dannelse benytter vi de traditionelle rammer for danskfaget til også at snakke med eleverne om hvad der er god dannelse.

Matematik


Eleverne skal foruden at beherske matematikken også kunne perspektivere den til den virkelige verden. Matematik er overalt omkring os, hvis vi bare lærer at se ordentligt efter.

Entreprenørskab


I faget entreprenørskab søger vi at udfordre elevernes kreativitet, samtidig med at de får lov til at udforske deres personlige interesser og kompetencer og får viden om hvordan de kan skabe værdi for dem selv og andre.

Engelsk


Engelsk er et must i verden den dag i dag. Vi sigter efter at alle vores elever behersker det engelske sprog flydende i skrift, læsning såvel som tale.

Naturfag


Naturfag dækker for de mindste elever over natur og teknologi. For de ældre elever dækker det over en projektorienteret vekselvirken mellem fagene; biologi, fysik/kemi og geografi.

Samfundsfag/historie


Vi samler samfundsfag og historie i ét fag, hvor eleverne skal lære om den historie- og samfundsfaglige viden, som vi mener er allervigtigst for eleverne i deres møde med verden.

Hvordan?


Undervisningen gives i et virtuelt klasserum hvor lærere og elever kan se og høre hinanden. Vi vil både levere et elevintra hvor vi kan kommunikere med eleverne og et professionelt videokonferenceprogram vi bruger til selve undervisningen.


Eleverne modtager skema, årsplaner og årskalender.


Undervisningen gives i morgen- og formiddagstimerne, to til tre lektioner om dagen, 5 dage om ugen. Vi tror på kvalitet frem for kvantitet i undervisningen, og at faglig viden ikke blot skal tvinges ned over eleverne, men skal tilegnes på en spændende måde i et behageligt tempo. 

Skoledagen er kort. Det betyder ikke at læringen slutter der. Det overlader nemlig masser af tid til lektier og elevernes selvstændige arbejde. Og ikke mindst får man som forældre en unik mulighed for en masse ud af huset-oplevelser med børnene. Til naturen, muséer, seværdigheder og foreninger med videre. Og til legeaftaler og møder med andre børn. Kun fantasien sætter grænser, og pludseligt vil man opleve at barnets klasselokale ikke er begrænset inden for fire vægge, men er blevet hele den vide verden omkring dem. 


Vi ønsker engagerede forældre der ved at børns skolegang ikke blot involverer lærer og elever, men i lige så høj grad forældrene. Forældrenes engagement for skole og læring smitter af på deres barn. Hjemmeundervisning kan give anledning til en mindre stresset hverdag og samtidig også være med til at styrke søskende- og familiebåndet.